Prepäťové ochrany

Zverejnené: 21.06.2016

Prepätie v napájacích sieťach môže vzniknúť z viacerých príčin, medzi ktoré patria:
- atmosférické prepätia, ktoré vznikajú priamym alebo nepriamym zásahom blesku do vonkajšieho vzdušného vedenia alebo priamym zásahom blesku do bleskozvodnej sústavy,
- spínacie pochody v sieťach, a to hlavne spínaním zariadení s vysokou indukčnosťou (transformátory a motory veľkých výkonov) alebo pri vypnutí ističov či poistiek vyšších menovitých prúdov,parazitné prepätia, ktoré vznikajú pri používaní polovodičových spínacích prvkov (najmä vo zváracích agregátoch), pri tyristorovom spínaní alebo pri rozbehoch elektromotorov.
Na prepätia sú citlivé predovšetkým zariadenia, ktoré obsahujú elektroniku. Aby sme predišli škodám na zariadeniach vplyvom prepätí, je potrebné vzniknuté prepätia eliminovať.

Prepäťové ochrany z hľadiska použitia delíme do tried: B, C a D. Trieda B je schopná zviesť najväčšie zvodové prúdy, ale je na nich aj najväčšie napätie pri zvádzaní prúdu do zeme – je to tzv. ochranná úroveň Up. Trieda C už je konštruovaná na menšie zvodové prúdy, ale má aj nižšiu hodnotu ochrannej úrovne. Trieda D sa zvyčajne montuje priamo ku spotrebičom citlivým na prepätia a ich zvodové prúdy sú ešte nižšie, ochranná úroveň je na najlepšej hodnote. ABB ponúka triedu D priamo vstavanú do jedno- a dvojzásuviek pre siete 230 V vo všetkých dizajnoch.