Slovenčina (Slovenská republika)GermanEnglish (United Kingdom)
AKTÍVNY BLESKOZVOD
Napísal Administrator   
Aktívne bleskozvody vyhovujú norme STN 34 1391 ako aj francúzskej norme NF C 17 - 102. Aktívny bleskozvod je štandardne zložený z týchto častí:
  •  Centrálny zachytávací hrot, z elektrolytickej medi alebo z nerezovej ocele. Prechádza celým bleskozvodom a vytvára spojitú cestu pre vedenie blesku do zeme. Je upevnený na nástavci minimálne vo výške 2 metrov nad úrovňou najvyššieho bodu chráneného objektu.
  •  Vrchná séria elektród
  •  Generátory iskier
  •  Spúšťacia elektronika aktívneho bleskozvodu uzavretá do ochranného obalu
  •  Vodotesný ochranný obal z nereze, uzemnený: čierna farba (medený model), chrómová farba (nerezový model)
  •  Spodná séria elektród na zber energie z okolitého ovzdušia
Aktívny (všeobecne pulzný alebo pulzar) bleskozvod čerpá svoju energiu z elektrického poľa ovzdušia, ktorého intenzita sa výrazne zvyšuje s približujúcou sa búrkou až na hodnoty niekoľko tisíc voltov na meter. Dolná séria zberacích elektród umožňuje nabiť touto energiou spúšťaciu elektroniku. Časový úsek tesne pred úderom blesku je charakterizovaný náhlym prudkým zvýšením elektrického poľa ovzdušia, ktoré je detekované hrotom bleskozvodu. Táto informácia je vyslaná do spúšťacej elektroniky, ktorá po tomto signále uvoľní nahromadenú energiu vo forme ionizácie hrotu bleskozvodu.

Ionizácia hrotu bleskozvodu je charakterizovaná:
  • Kontrolou uvoľnenia iónov: Spúšťacia elektronika umožňuje uvoľniť ióny vo veľmi krátkom časovom intervale. Vynikajúca presnosť systému spúšťacej elektroniky zabezpečí uvoľnenie iónov v najkritickejšom okamihu, t. j. v okamihu tesne pred hlavným výbojom.
  • Spustením CORONA efektu: Prítomnosť veľkého počtu iniciačných elektrónov vyvolá prudký vzostup intenzity elektrického poľa a umožní tak spustenie prirodzeného CORONA efektu v skrátenom čase.
  • Vytvorením stúpajúcej dráhy blesku: Aktívny bleskozvod je konštruovaný tak, aby na svojom hrote vytvoril stúpajúci blesk v predstihu pred inými stúpajúcimi bleskami, ktoré vytvoria okolité vyvýšené body. Tzn., že aktívny bleskozvod sa stane preferovaným bodom pre zachytenie blesku v rámci chránenej zóny. Tento predstih generácie stúpajúcej vetvy blesku v porovnaní s jednoduchým bleskozvodom je popisovaný hodnotou ΔT, ktorá charakterizuje účinnosť aktívneho bleskozvodu.

 
Fotovoltaické elektrárne
Napísal enviweb.cz   

Solárne panely opúšťajú sféru kozmického výskumu a drahých hračiek a stávajú sa reálnou súčasťou výroby elektrickej energie.

Produkcia solárnych panelov, presnejšie povedané fotovoltaických článkov, progresívne rastie. Pritom sa ukazuje, že dôležitejším faktorom ako čo najvyššia účinnosť konverzie, sú náklady prepočítané na 1 watt výkonu. Kritici si zas myslia, že súčasný boom využívania slnečnej energie umelo poháňajú dotované výkupné ceny elektriny.

Podľa údajov servera Solarbuzz zo septembra 2009 viac ako tretina solárnych panelov na trhu (37,3 %) má cenu nižšiu ako 4,75 USD (3,32 €) na watt. Najefektívnejšie polykryštalické moduly dosahujú 2,38 USD (1,67 €)/W, kým monokryštalické panely dosahujú špecifické náklady 2,50 USD (1,75 €)/W.

Čítať celý článok...
 
KÚPELNE: Elektrická inštalácia v priestoroch s vaňou alebo sprchou mimo vymedzených zón
Napísal Jan Meravý   

... je treba vedieť všeobecné požiadavky na elektrickú inštaláciu a pripojenie spotrebičov v týchto priestoroch vzhľadom na bezpečnosť osôb. Zo všeobecných požiadaviek pre priestory mimo vymedzených zón vyplýva ...

Čítať celý článok...
 
Plánovanie elektrickej inštalácie pre rodinný dom
Napísal Ing. Josef Doule   
Ako samozrejmosť považujeme rozsvietenie svetla, zasunutie zástrčky do zásuvky atď. Ale aby to bolo možné i v dome, ktorý sa chystáme stavať, musíme si dôkladne rozmyslieť, aké bude naše zadanie pre projektanta. V budúcnosti sa tak vyhneme výpadkom elektriny, používaniu rozbočovačov, predlžovačiek, úrazom elektrickým prúdom, nevyhoríme.
Čítať celý článok...
 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia - Vonkajšie vplyvy pôsobiace na elektrické zariadenia
Napísal Ivan Bojna   
Vonkajšie vplyvy sú jedným z dôležitých faktorov, ktoré významne ovplyvňujú správny výber a stavbu elektrických zariadení a tým aj na celú elektrickú inštaláciu. Dlhý čas platili v tejto oblasti viaceré staršie slovenské technické normy, ktoré v poslednom období už nereflektovali postupujúci rozvoj a súčasný stav technických zariadení.
Čítať celý článok...
 
Návrh, projekt, montáž, revízia a skúsenosti z prevádzky aktívnych bleskozvodov
Napísal Ing. Michal Ingeli   
Aktívne bleskozvody (ESE – early streamer emission air terminals, angl., popr. PDA – paratonnerre á dispositif ď amorcage, franc.) zamestnávajú v diskusii odborníkov z oblasti ochrany pred bleskom už dlhé roky.
Čítať celý článok...
 
Elektrická požiarna signalizácia EPS
Napísal Administrator   

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je ucelený systém, ktorý ako vyhradené požiarno bezpečnostné zariadenie slúži v objektoch k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti. Inštaláciou systému EPS a včasným zásahom je možné podstatne znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd, znížiť riziko ohrozenia ľudského života, zdravia a v neposlednom rade aj predísť možnému vážnemu ohrozeniu životného prostredia.

Čítať celý článok...
 
Štrukturovaná kabeláž
Napísal Administrator   

Štrukturovaná kabeláž je integrovaný distribučný systém s tzv. otvorenou architektúrou vo vnútri budovy alebo v komplexe budov. Prepojuje hlasovú, obrazovú a dátovú komunikáciu, automatické riadenie budovy, spínacie zariadenia a ostatné informačné a správne systémy. Taktiež umožňuje napojenie na vonkajšie komunikačné siete. Zahŕňa všetky káblové slaboprúdové rozvody a s nimi spojené rozvádzacie komponenty medzi bodom, kde sa tieto rozvody pripájajú k vonkajšej sieti alebo telefónnym linkám a hlasovými, dátovými a videoterminálmi na pracovisku.

Čítať celý článok...
 
Stýkač
Napísal Administrator   

Stýkač je elektromagneticky ovládaný spínač pre spínanie elektrických obvodov stredného a vysokého výkonu. Princípom činnosti je podobný relé (kovová kotva, mechanicky spriahnutá s jedným alebo viacerými silovými spínacími kontaktmi je pritiahnutá magnetickým poľom cievky), je však skonštruovaný s ohľadom na špecifiká spínania a rozpájania výkonových (silových) elektrických obvodov (potreba zhášania oblúkových výbojov po rozpojení obvodu a pod.)

Čítať celý článok...
 
Poistka
Napísal Administrator   

Poistka alebo elektrická poistka alebo tavná poistka, v schéme označovaná ako F (z angl. Fuse) je elektrická súčiastka, ktorej úlohou je chrániť elektrický obvod pred prúdom vyšším ako je nominálny (tzv. nadprúd), alebo skratom. Poistka predstavuje zámerné vytvorenie najslabšieho miesta v obvode. Pri preťažení sa pretaví tavný vodič v poistke, čím sa obvod preruší.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Strana 1 z 2