Slovenčina (Slovenská republika)GermanEnglish (United Kingdom)
AKTÍVNY BLESKOZVOD
Aktívne bleskozvody vyhovujú norme STN 34 1391 ako aj francúzskej norme NF C 17 - 102. Aktívny bleskozvod je štandardne zložený z týchto častí:
  •  Centrálny zachytávací hrot, z elektrolytickej medi alebo z nerezovej ocele. Prechádza celým bleskozvodom a vytvára spojitú cestu pre vedenie blesku do zeme. Je upevnený na nástavci minimálne vo výške 2 metrov nad úrovňou najvyššieho bodu chráneného objektu.
  •  Vrchná séria elektród
  •  Generátory iskier
  •  Spúšťacia elektronika aktívneho bleskozvodu uzavretá do ochranného obalu
  •  Vodotesný ochranný obal z nereze, uzemnený: čierna farba (medený model), chrómová farba (nerezový model)
  •  Spodná séria elektród na zber energie z okolitého ovzdušia
Aktívny (všeobecne pulzný alebo pulzar) bleskozvod čerpá svoju energiu z elektrického poľa ovzdušia, ktorého intenzita sa výrazne zvyšuje s približujúcou sa búrkou až na hodnoty niekoľko tisíc voltov na meter. Dolná séria zberacích elektród umožňuje nabiť touto energiou spúšťaciu elektroniku. Časový úsek tesne pred úderom blesku je charakterizovaný náhlym prudkým zvýšením elektrického poľa ovzdušia, ktoré je detekované hrotom bleskozvodu. Táto informácia je vyslaná do spúšťacej elektroniky, ktorá po tomto signále uvoľní nahromadenú energiu vo forme ionizácie hrotu bleskozvodu.

Ionizácia hrotu bleskozvodu je charakterizovaná:
  • Kontrolou uvoľnenia iónov: Spúšťacia elektronika umožňuje uvoľniť ióny vo veľmi krátkom časovom intervale. Vynikajúca presnosť systému spúšťacej elektroniky zabezpečí uvoľnenie iónov v najkritickejšom okamihu, t. j. v okamihu tesne pred hlavným výbojom.
  • Spustením CORONA efektu: Prítomnosť veľkého počtu iniciačných elektrónov vyvolá prudký vzostup intenzity elektrického poľa a umožní tak spustenie prirodzeného CORONA efektu v skrátenom čase.
  • Vytvorením stúpajúcej dráhy blesku: Aktívny bleskozvod je konštruovaný tak, aby na svojom hrote vytvoril stúpajúci blesk v predstihu pred inými stúpajúcimi bleskami, ktoré vytvoria okolité vyvýšené body. Tzn., že aktívny bleskozvod sa stane preferovaným bodom pre zachytenie blesku v rámci chránenej zóny. Tento predstih generácie stúpajúcej vetvy blesku v porovnaní s jednoduchým bleskozvodom je popisovaný hodnotou ΔT, ktorá charakterizuje účinnosť aktívneho bleskozvodu.