Slovenčina (Slovenská republika)GermanEnglish (United Kingdom)
Elektrické inštalácie nízkeho napätia - Vonkajšie vplyvy pôsobiace na elektrické zariadenia
Vonkajšie vplyvy sú jedným z dôležitých faktorov, ktoré významne ovplyvňujú správny výber a stavbu elektrických zariadení a tým aj na celú elektrickú inštaláciu. Dlhý čas platili v tejto oblasti viaceré staršie slovenské technické normy, ktoré v poslednom období už nereflektovali postupujúci rozvoj a súčasný stav technických zariadení. Elektrické zariadenia sa čoraz viac stávajú prepracovanejšími a dokonalejšími, ale tým zároveň aj podstatne citlivejšími na rozmanité vonkajšie vplyvy prostredia, v ktorom pracujú.Komplexné požiadavky na elektrické inštalácie nízkeho napätia v súčasnosti stanovuje predovšetkým súbor STN 33 2000, ktorý má v súčasnosti už okolo 40 častí (noriem). Jednou z nových noriem tohto súboru, ktorá stanovuje požiadavky na výber a stavbu elektrických zariadení z hľadiska vonkajších vplyvov je STN 33 2000-5-51: 2007 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá Táto norma nahradila v celom rozsahu predchádzajúce staršie normy STN 33 0300: 1988, STN 33 0300: 2001 a STN 33 2310: 1987 (tieto sa môžu súbežne s novou normou používať do 1. 9. 2008; súbežné používanie predchádzajúcich noriem je vo všeobecnosti určené na dokončenie rozpracovaných úloh, teda nie na ich používanie pri nových projektovaných elektrických inštaláciách). Norma STN 33 2000-5-51: 2007 sa zaoberá výberom a stavbou elektrických zariadení v širšom rámci - obsahuje všeobecné pravidlá na splnenie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, požiadavky na správnu funkciu pri zamýšľanom využívaní elektrickej inštalácie a požiadavky zodpovedajúce vonkajším vplyvom pôsobiacim na elektrické zariadenia. Stručne a všeobecne stanovuje požiadavky na prevádzkové podmienky (napätie, prúd, frekvencia, výkon, kompatibilita, impulzné výdržné napätie), požiadavky na označovanie (vodiče, prístroje, schémy, značky) a na ochranu pred vzájomným škodlivým pôsobením (elektromagnetická kompatibilita). Kľúčovou, a zároveň najrozsiahlejšou časťou normy sú však požiadavky na výber a stavbu elektrických zariadení z hľadiska vonkajších vplyvov. Podľa predchádzajúcich noriem (predovšetkým STN 33 0300: 1988) sa v minulostihodnotilo prostredie, v ktorom malo elektrické zariadenie pracovať, komplexne ako celok. Výhodou takéhoto prístupu bola jednoduchosť v určovaní i označovaní, keďže bolo definovaných iba niekoľko druhov prostredí (napr. základné prostredie - 3.1.1, horúce prostredie - 3.2.2, mokré prostredie - 3.2.4, vonkajšie prostredie - 4.1.1 atď.). Najväčším nedostatkom takéhoto prístupu však bolo, že mnohévonkajšie vplyvy (ktoré v minulosti, v čase vzniku starších noriem z hľadiska pôsobenia na elektrické zariadenia snáď ani neboli natoľko dôležité), predchádzajúce normy vôbec nezohľadňovali. Naproti tomu, posudzovanie a triedenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5- 51: 2007 je podstatne detailnejšie. Prostredie sa už neurčuje súhrnne jediným názvom a jediným kódom, ale každý vonkajší vplyv sa hodnotí a klasifikuje samostatne, pričom každý vonkajší vplyv sa charakterizuje vlastným trojmiestnym kódom. Každý priestor je teda charakterizovaný celým súborom trojmiestnych kódov, ktoré súindividuálne pre každý vonkajší vplyv. Táto príručka prináša informácie o vonkajších vplyvoch pôsobiacich na elektrické zariadenia z pohľadu súčasných noriem. Obsahuje nielen informácie o požiadavkách STN 33 2000-5-51: 2007 z hľadiska určovania vonkajších vplyvov a o príslušných požiadavkách na elektrické zariadenia, ale poskytuje aj viaceré doplňujúce a vysvetľujúce informácie, ktoré uľahčia používanie tejto normy v elektrotechnickej praxi. Príručka však nemôže nahradiť samotnú normu STN 33 2000-5-51 a nemožno sa na ňu odvolávať v projektovej dokumentácii, v správe o revízii elektrickej inštalácie, pri riešení prípadných technických alebo právnych sporov a pod. STN 33 2000-5-51: 2007 obsahuje, okrem iného, na viacerých miestach aj odkazy na viaceré STN, vrátane odkazov na základnú bezpečnostnú normu STN 33 2000-4-41: 2000, ktorá bola platná v čase jej vydania. Avšak pomerne krátko po vydaní STN 33 2000-5-51: 2007 nadobudla platnosť aj nová STN 33 2000-4-1: 2007, ktorá priniesla viaceré zmeny v oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom. V tejto príručke sú príslušné odkazy aktualizované už na nové vydanie STN 33 2000-4-41: 2007. V Bratislave september 2007